# 20230318: Clojure Tadam

clojure lisp
 • Tadam es un framework simple para desarrollar web con Clojure
 • Clojure es un lenguaje de programación funcional, dialecto de Lisp, que funciona apoyado en la JVM
 • Leiningen es un manejador de proyectos Clojure

# Instalación en Ubuntu

 • curl -O https://download.clojure.org/install/linux-install-1.11.1.1252.sh
 • chmod +x linux-install-1.11.1.1252.sh
 • sudo ./linux-install-1.11.1.1252.sh
 • clj --version
 • clojure --version
 • clj
  • REPL
  • CTRL + D para salir
 • wget https://raw.githubusercontent.com/technomancy/leiningen/stable/bin/lein
 • chmod +x lein
 • sudo cp lein /usr/local/bin/
 • lein

# Instalación en Windows

 • Descargar https://raw.githubusercontent.com/technomancy/leiningen/stable/bin/lein.bat y guardarla en alguna ruta del PATH
 • lein self-install
 • lein repl

# Creando un proyecto

 • lein new tadam-lite tadam-personas
# gitignore for leiningen projects
pom.xml
pom.xml.asc
*.jar
*.class
/lib/
/classes/
/target/
/checkouts/
.lein-deps-sum
.lein-repl-history
.lein-plugins/
.lein-failures
.nrepl-port
.cpcache/

.clj-kondo/
.lsp/
 • lein run
 • http://localhost:7404/

# Primeros pasos

Última versión: 3/22/2023, 4:53:42 PM